Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DZIECIOM”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „WSPÓLNIE DZIECIOM” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, propagowania sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i rodziców.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Tczew.
 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  • organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • umacnianie ściślejszych kontaktów wśród członków rodzin,
  • popularyzacja różnorodnych form aktywności sportowej poprzez organizację turniejów, zabaw, olimpiad itp.
  • krzewienie zamiłowania do kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
  • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla całych rodzin,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie wszelkich zdolności i talentów.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • propagowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • organizowanie konkursów, wycieczek, imprez o charakterze sportowym, turniejów, zabaw dla dzieci i młodzieży, dorosłych
  • walkę z nałogami,
  • naukę bezpiecznego stylu życia,
  • wprowadzanie świadomych ograniczeń w życiu osobistym w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
  • umacnianie roli i rozwój lokalnych stowarzyszeń aktywizujących osoby do działań na rzecz społeczności, w których żyją,
  • udział w kształtowaniu lokalnego prawa i praworządności oraz innych aktów prawnych mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej,
  • organizowanie i inicjowanie konkursów, turniejów, olimpiad i innych form popularyzacji aktywności społecznej,
  • organizowanie wymiany doświadczeń, wyjazdów specjalistycznych oraz współpracy między stowarzyszeniami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
  • prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a w tym:
   • organizowanie konkursów, wycieczek, imprez o charakterze sportowym, poznawczym, turniejów, zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych
   • organizowanie szkoleń i imprez prozdrowotnych
   • szkolenie i doskonalenie osób do aktywności społecznej i wolontariatu
   • organizowanie narad naukowych, konferencji, odczytów, szkoleń, sympozjów i seminariów dotyczących rozwoju aktywności społecznej
   • opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw instruktażowych, szkoleniowych, popularno-naukowych, specjalistycznych z zakresu aktywności społecznej
   • organizowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska, ekologii,bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, przeciwdziałania alkoholizmowi, działań prozdrowotnych
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia,
   • prowadzenie działalności charytatywnej
   • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
   • wspieranie i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej
   • wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
   • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej i związanej z turystyką
   • organizowanie imprez sportowo-turystycznych
   • organizowanie imprez, mających na celu poznanie regionu Kociewia, Pomorza, kraju i miejsc historycznych
  • prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, a w tym:
   • organizowanie konkursów, wycieczek, imprez o charakterze sportowym, poznawczym, turniejów, zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych
   • organizowanie szkoleń i imprez prozdrowotnych
   • szkolenie i doskonalenie osób do aktywności społecznej i wolontariatu
   • organizowanie narad naukowych, konferencji, odczytów, szkoleń, sympozjów i seminariów dotyczących rozwoju aktywności społecznej
   • opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw instruktażowych, szkoleniowych, popularno-naukowych, specjalistycznych z zakresu aktywności społecznej
   • organizowanie i inicjowanie lokalnych przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska, ekologii,bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, przeciwdziałania alkoholizmowi, działań prozdrowotnych
   • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia,
   • prowadzenie działalności charytatywnej
   • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
   • wspieranie i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej
   • wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
   • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej i związanej z turystyką
   • organizowanie imprez sportowo-turystycznych
   • organizowanie imprez, mających na celu poznanie regionu Kociewia, Pomorza, kraju i miejsc historycznych

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 4. Członkiem zwyczajnym deklarująca osoba staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu ze stowarzyszenia.
 16. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja władz.
  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną lub zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w formie ogłoszeń publicznych i w formie elektronicznej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 7. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział VI

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • coroczne udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 


Rozdział VII
Zarząd

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

Rozdział VIII

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, a przede wszystkim:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

 

Rozdział IX

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • coroczne składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

Rozdział X

Majątek i Fundusze

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • z obowiązkowych składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Brak możliwości komentowania.